Grupowe ubezpieczenia dzieci i młodzieży

Nauczyciel, wychowawca i opiekun wybierając się na wyjazd z grupą dzieci lub młodzieży powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i zapewnić im jak najlepszą opiekę. Czasami niezależnie od nas zdarzają się nieszczęśliwe wypadki podczas wycieczek, dlatego przed wyjazdem należy pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu zapewniającym zabezpieczenie od różnego typu wypadków.

W przypadku wyżej wymienionej polisy ubezpieczającym są placówki oświatowe, do których zaliczamy: przedszkola, wyższe uczelnie, jednostki oświatowe, kulturalne i sportowe. Grupowe ubezpieczenie dzieci i młodzieży można dostosować do potrzeb i możliwości finansowych. Ubezpieczenie charakteryzuje prosty, bez żadnych zbędnych formalności sposób zawierania umowy oraz jej przedłużania. Warunki umowy przewidują możliwość określenia wysokości świadczeń co umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb klienta. Ubezpieczenie to przewiduje ochronę od śmierci naturalnej, śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie grupowe dzieci i młodzieży zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Program ubezpieczeniowy nie uchroni od nieszczęść, które niesie codzienne życie, natomiast pomoże złagodzić skutki finansowe z nimi związane. Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, wysokość przysługujących świadczeń oraz instrukcję w razie wystąpienia ubezpieczeniowego. Istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia oraz wykupienia rachunku inwestycyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają szybką i fachową obsługę, powstają placówki w całym kraju i nieustannie zwiększają liczbę profesjonalnie przygotowanych agentów ubezpieczeniowych.

Jakie są korzyści dla ubezpieczonych

Korzyści dla ubezpieczonych jakie oferują zakłady ubezpieczeniowe to:

–   możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego ochrony o dodatkowe świadczenia,
–   możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia,
–   wypłata świadczenia w przypadku zgonu bez względu na jego przyczynę,
–   wypłata dodatkowych świadczeń w przypadku śmierci skutek nieszczęśliwego wypadku i innych określonych zdarzeń losowych,
–   jednoroczny okres trwania umowy z możliwością jej przedłużenia.

Jaki jest sposób płatności składki ubezpieczeniowej

Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w terminie trzydziestu dni od pierwszego dnia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Na wniosek ubezpieczającego możliwe jest rozłożenie płatności składki na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna jest w terminie 30 dni licząc od dnia odpowiedzialności, druga rata w terminie do dnia, w którym upływa sześć miesięcy od daty wystawienia polisy. W przypadku nie wpłacenia przez ubezpieczającego drugiej raty składki w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który powinna być zapłacona rata, zakład ubezpieczeń ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

W zależności od ubezpieczyciela uczniowie mogą otrzymać wypłatę za dłuższy niż pięć dni pobyt w szpitalu, spowodowany chorobą a nie wypadkiem. Odszkodowanie lub świadczenie wypłacane jest na podstawie uznania roszczenia uprawnionego, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Dodatkowe pakiety jakie oferują towarzystwa ubezpieczeń

Towarzystwa ubezpieczeń oferują dodatkowo np. pakiet usług assistance w ramach którego zapewnia uczniom, słuchaczom i studentom w wieku od 6 do 25 lat:

–   organizację i pokrycie kosztów korepetycji,
–   organizację i pomoc w poszukiwaniu kursów wyrównawczych i uzupełniających,
–   dostęp do infolinii.

Dzięki tej ofercie uczeń uniknie zaległości w programie nauczania, kontynuując naukę w szpitalu lub w domu, w uzgodnionych z opiekunami godzinach. W ramach assistance ubezpieczyciel zobowiązuje się także do organizacji i pomocy w poszukiwaniu kursów wyrównawczych i uzupełniających, w przypadku gdy ubezpieczony nie został przyjęty do wybranej placówki oświatowo-wychowawczej. Organizowane są wówczas korepetycje w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zajścia operatorowi. Koszty dojazdu i korepetycji pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia wymagana jest obecność w domu osoby dorosłej.