Ubezpieczenie autocasco w pytaniach i odpowiedziach. Cz. II

Druga część artykułu na temat najczęściej zadawanych pytań dotyczących ubezpieczenia AC.

Czy szkody związane z pojazdem zostaną w pełni pokryte?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto w zakresie pełnym, to znaczy obejmującym wszystkie ryzyka, jakie mogły być objęte odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej, to oczywiście tak. Wybierając więc wariant ubezpieczenia (a często firmy proponują wiele wariantów) należy zwrócić uwagę, czy zależy nam na ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk. Być może ze względu na wiek lub zabezpieczenia samochodu nie zależy nam na ubezpieczeniu od ryzyka kradzieży; ubezpieczenie bez opcji kradzieży będzie znacznie tańsze.

Bardzo ważną częścią OWU jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; z zapisami tego punktu umowy ubezpieczający powinien się koniecznie zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy. Są one bardzo ważne, albowiem w każdym przypadku zaistnienia szkody, w sytuacji wymienionej w danym wyłączeniu, firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania.

Najczęściej występujące wyłączenia to:

•    brak prawa jazdy,
•    nietrzeźwość kierującego,
•    brak ważnego badania technicznego,
•    pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe,
•    szkody eksploatacyjne,
•    opóźnione zgłoszenie szkody, często zastrzega się 24 godziny na zgłoszenie kradzieży i 3 dni na zgłoszenie innej szkody,
•    brak dokumentów własności pojazdu (od daty pierwszej rejestracji),
•    brak kompletów oryginalnych kluczyków do pojazdu,
•    oraz szkody powstałe w warsztacie, komisie

W rozmowie z agentem należy omówić wszystkie wyłączenia.
Do wypłaty odszkodowania dojdzie także w przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona została nie niżej niż wartość pojazdu, czyli nie doszło do niedoubezpieczenia, kiedy to zakład ubezpieczeń stosuje zazwyczaj zasadę proporcji. Niedoubezpieczenie to określenie sumy ubezpieczenia w wartości niższej niż wartość pojazdu, a zasada proporcji to obniżenie odszkodowania w takiej proporcji, jaka wynika ze stosunku sumy ubezpieczenia do ubezpieczonej wartości pojazdu.

Wypłaty odszkodowania można się także spodziewać,  jeżeli ubezpieczenie nie zastrzega potrącenia amortyzacji. Amortyzacja to procentowy ubytek wartości samochodu. Firmy ubezpieczeniowe potrącają ją w szkodach częściowych aut, mających zazwyczaj nie mniej niż 3 lata. Wysokość tych potrąceń bywa bardzo różna. Dobrze jest także zgodzić się na tak zwany udział własny. Jest to procentowo lub kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie, w drugiej i następnych szkodach, przy czym w każdej następnej odpowiednio większa. Rozpiętości w określeniu wysokości udziału własnego są bardzo duże od 5 do 50%. Jeżeli szkoda jest pierwszą w danym okresie ubezpieczenia lub jeżeli umowa nie przewiduje wyczerpywania sumy ubezpieczenia należeć się też będzie pełna kwota. Warunki ubezpieczenia często przewidują zmniejszenie sumy ubezpieczenia po każdym zgłoszeniu szkody częściowej,  dlatego nie warto zgłaszać niewielkich szkód, ponieważ zmniejszają one  uprawnienia do obniżki składki. Dobrze jest też, po otrzymaniu odszkodowania, zawrzeć uzupełniające ubezpieczenie, tzw. doubezpieczenie do pełnej wartości pojazdu

Dlaczego wartość pojazdu obliczona przez towarzystwo przy kalkulacji odszkodowania znacznie różni się od kwoty, na jaką zawarto ubezpieczenie (suma ubezpieczenia) i od jakiej opłacono składkę?

Najczęściej nie można zakładowi ubezpieczeń postawić z tego tytułu zarzutu, czyni to w majestacie prawa, bowiem wysokość odszkodowania za szkodę majątkową nie może być wyższa od poniesionej szkody, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia to kwota, na jaką ubezpieczono dany pojazd i zazwyczaj jest to górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej. Powinna ona odpowiadać rzeczywistej wartości pojazdu. Jeśli jednak rzeczywista wartość pojazdu jest niższa od sumy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na mocy powołanych przepisów, jest uprawniony do wypłaty odszkodowania (za szkodę całkowitą) w wysokości wartości rzeczywistej, a nie w wysokości sumy ubezpieczenia.

Niższa wartość pojazdu obliczona przy odszkodowaniu jest często wynikiem zmniejszenia się wartości pojazdu, bowiem im dłuższy czas upłynął od zawarcia ubezpieczenia do zgłoszenia szkody, tym wyższy będzie ubytek wartości auta, w przypadku niektórych nowych samochodów, to nawet 30-40%. Towarzystwa ubezpieczeniowe, opierając się na przepisach, zaniedbują czynność dokładnego oszacowania wartości pojazdu, zwłaszcza, że szacunku zwykle dokonuje agent, osoba zazwyczaj nie posiadająca takiej wiedzy technicznej, jaką posiada likwidator, dokonujący obliczenia wartości pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Pożądaną metodą byłoby zawieranie umów na podstawie ocen technicznych pojazdów, wykonanych na zlecenie ubezpieczającego lub zakładu ubezpieczeń. Ta zasada jest jednak stosowana wyłącznie w przypadku nietypowych pojazdów, których ceny nie można znaleźć w katalogu wartości pojazdów ubezpieczenia.