Ubezpieczenie autocasco w pytaniach i odpowiedziach. Cz. VI

Zakład ubezpieczeń uznał szkodę jako całkowitą, odmówił pokrycia kosztów naprawy samochodu, mimo że według kalkulacji wykonawcy naprawy koszt usunięcia szkody nie przekroczył wartości pojazdu, a nawet był znacznie niższy.

Za całkowite zniszczenie pojazdu towarzystwa uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną procentowo część wartości samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej naprawy; zazwyczaj jest to 60-80% wartości pojazdu. O tym, czy pojazd jest całkowicie zniszczony nie decyduje istnienie technologicznej możliwości naprawy, lecz stosunek kosztów naprawy do wartości pojazdu.
Jeżeli, zdaniem wykonawcy naprawy, koszty nie przekroczą ustalonego procentowo progu, ubezpieczający powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu.

Zakład ubezpieczeń uznał szkodę za całkowitą, zawyżył wartość uszkodzonego auta, czyli jego pozostałości oraz odmówił przejęcia pojazdu.

Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe nie definiują sposobu obliczania wartości uszkodzonego pojazdu. W praktyce posługują się arkuszami kalkulacyjnymi, określającymi procentowy udział poszczególnych nieuszkodzonych elementów w stosunku do wartości pojazdu, uwzględniając zużycie danych elementów. Należy zauważyć, że ogólna wartość uszkodzonego auta powinna być tak obliczona, aby sprzedanie auta za daną cenę było możliwe.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, jeżeli za obliczoną cenę ubezpieczający nie może auta odsprzedać, zakład ubezpieczeń powinien przejąć uszkodzone auto, pomóc w jego sprzedaży albo obniżyć wartość pozostałości do realnej ceny rynkowej.

Jakie są zasady obliczania odszkodowania za uszkodzenia pojazdu?

Zasady obliczania odszkodowań za uszkodzenia pojazdu zakład ubezpieczeń określa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie może narzucić obowiązku wykonania naprawy w określonym warsztacie, jednak często zastrzega sobie, że rachunki za robociznę skoryguje według ceny roboczogodziny „uznawanej” przez siebie, przez co pośrednio narzuca konieczność naprawienia auta w warsztacie stosującym ceny akceptowane przez zakład.

Firmy ubezpieczeniowe deklarują, że wysokość „uznawanej” ceny za roboczogodzinę ustalają w oparciu o ceny usług motoryzacyjnych obowiązujących na danym terenie. Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, że jeżeli towarzystwo narzuca określoną cenę za usługi naprawcze, to w przypadkach uzasadnionych zobowiązane jest przejąć na siebie gwarancję jakości naprawy. Towarzystwo w ocenie technicznej powinno opisać zakres koniecznej naprawy, zawierającej wykaz elementów zakwalifikowanych oraz wykaz elementów przewidzianych do wymiany. Ocena techniczna powinna zawierać także informację, jaką stawkę roboczogodziny towarzystwo zastosuje w rozliczeniu odszkodowania, czy potrąci amortyzację od części i w jakiej wysokości, a także inne uwagi, np. jakie stwierdzono uszkodzenia powstałe w innym zdarzeniu, za które nie wypłaci odszkodowania w danej szkodzie.

Przed zleceniem naprawy pojazdu warto domagać się od naprawiającego sporządzenia kalkulacji (kosztorysu) i przedstawienia go do akceptacji zakładowi ubezpieczeń. Wygodną formą jest skorzystanie z możliwości wykonania bezgotówkowej naprawy, zakłady stosujące tę formę zazwyczaj kontrolują jakość napraw wykonywanych w zakładach, z którymi współpracują.

Czy możliwe jest otrzymanie odszkodowania bez udokumentowania naprawy?

Tak, zakład ubezpieczeń wówczas wycenia szkodę, stosując te same cenniki (AUDATEX, EUROTAX, cenniki cechu rzemiosł, cenniki krajowych producentów części, cenniki Polskiego Związku Motorowego). Odszkodowanie obliczone na podstawie wyceny zazwyczaj nie obejmuje podatku VAT.

Przy wypłacie odszkodowania za całkowite zniszczenie samochodu potrącono kwotę, jaką wypłacono wcześniej za stłuczoną szybę i niewielkie zarysowania karoserii, powstałe w wyniku włamania do samochodu.

W większości towarzystw w ubezpieczeniu AC obowiązuje zasada wyczerpywania się sumy ubezpieczenia, co oznacza, że gwarantuje ono, w ramach określonej sumy ubezpieczenia, wypłatę odszkodowań za wszystkie szkody zgłoszone w danym okresie umowy, najczęściej roku, w łącznej wysokości, nie przekraczającej sumy ubezpieczenia.
Po każdej wypłacie odszkodowania zmniejsza się zatem suma ubezpieczenia, można ją podwyższyć zawierając dodatkowe ubezpieczenie na kwotę uzupełniającą wartość pojazdu.
Warto rozważyć, czy nie zrezygnować ze zgłoszenia szkody niewielkiej. Każde skorzystanie z ubezpieczenia ma także wpływ na wysokość przyszłej składki, niezależnie od tego, kto ponosi winę za uszkodzenia pojazdu. W większości zakładów ubezpieczeń można kupić, za dodatkową składkę, ubezpieczenie w wariancie niewyczerpywania się sumy ubezpieczenia.