Ubezpieczone gospodarstwo

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, mogą  skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia o nazwie „Bezpieczne gospodarstwo”. To ubezpieczenie jest oferowane przez jedną z dużych polskich firm ubezpieczeniowych. Stanowi  uzupełnienie do podstawowego ubezpieczenia, czyli ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (od ognia i innych zdarzeń losowych), ubezpieczenia upraw, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego stosuje się szczególne w umowach ubezpieczenia, zawieranych z osobami fizycznymi – posiadaczami gospodarstw rolnych lub na rzecz tych osób. Warunkiem, stawianym przez ubezpieczyciela, jest kupienie co najmniej dwóch ubezpieczeń. Mamy do wyboru następujące ubezpieczenia:

1) mienia ruchomego – od ognia i innych zdarzeń losowych:
2) uprawy – od gradobicia oraz zboża – od ognia;
3) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW);
4)  odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym.

W ofercie  „Bezpieczne gospodarstwo” firma ubezpieczeniowa  podaje szczegółowo klientom uregulowania dotyczące poszczególnych ubezpieczeń.  Warto jednak zwrócić uwagę na zawartą klauzulę stwierdzającą, że: „w porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w warunkach ubezpieczenia”.
Firma ubezpieczeniowa podaje szczegółowe opisy podstawowego zakresu ubezpieczenia szkody powstałej w poszczególnych przypadkach, jako przykład może posłużyć opis zakresu ubezpieczenia szkody powstałej w mieniu ruchomym w wyniku:

1) Zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, grady, opadów śniegu, piorunu, lawiny, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, zapadania się ziemi, usunięcia się ziemi;
2) Porażenia zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym;
3) Zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie i miejscu wystąpienia zdarzeń losowych, które zostały opisane wyżej lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami losowymi, jednak z wyłączeniem szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, monet srebrnych i złotych, biżuterii i innych wyrobów artystycznych oraz znaczków filatelistycznych.

Uwaga – za szkody spowodowane przez opady śniegu uważa się szkody powstałe w wyniku opadów przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczone mienie.
W ramach  ubezpieczenia mienia ruchomego – w opisywanym zakresie – ubezpieczeniem objęte są: sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie oraz nieruchomości domowe.

Za  dodatkową opłatą  można również objąć ubezpieczeniem:

1)    ruchomości domowe znajdujące się w budynku mieszkalnym, zamieszkałym na stałe – od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z kosztami naprawy uszkodzonych wskutek włamania zabezpieczeń oraz drzwi i okien;
2)     mienie ruchome oraz stałe elementy budynku mieszkalnego – od następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
3)     aparaty i inne urządzenia elektryczne znajdujące się w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – od ryzyka przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
4)    mienie związane z produkcją fermową drobiu – od ognia i innych zdarzeń losowych zdefiniowanych  wcześniej.

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne, chcący ubezpieczyć swoje mienie od całego szeregu zdarzeń losowych, może skorzystać z różnego rodzaju ofert proponowanych przez ubezpieczycieli. Powinien też być przygotowanym na to, że przed złożeniem podpisu na umowie ubezpieczeniowej, będzie musiał poświęcić sporo czasu na dokładne zapoznanie się z dokumentacją ubezpieczeniową.